Monday, May 25, 2015

Three key sectors tipped to cut spending in second half (ธุรกิจที่สำคัญมากสามส่วน มีแนวโน้มที่จะลดการลงทุน เพราะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ประชาชนไม่มีเงินใช้จ่าย) (Bangkok Post, May 26, 2015)

(ผลงานของ ทหารกบฏ-พระราชทาน)
Three key sectors tipped to cut spending in second half
(ธุรกิจที่สำคัญมากสามส่วน มีแนวโน้มที่จะลดการลงทุน เพราะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ประชาชนไม่มีเงินใช้จ่าย)
(Bangkok Post, May 26, 2015)
http://www.bangkokpost.com/business/news/572711/

No comments:

Post a Comment