Sunday, June 21, 2015

(ภาษาอังกฤษ) ฝากถึงคนไทย, ความคิดเห็นของคุณจอห์น ชาวต่างประเทศ กรณีกฎหมายมาตรา 112, (21 มิ.ย. 2558)


(ภาษาอังกฤษ)
ฝากถึงคนไทย, ความคิดเห็นของคุณจอห์น ชาวต่างประเทศ  กรณีกฎหมายมาตรา 112
(21 มิ.ย. 2558)

No comments:

Post a Comment