Tuesday, June 30, 2015

นักศึกษาสหรัฐอเมริกา ประท้วงรัฐบาลประยุทธ์หน้าสถานกงสุลไทย ในนครลอสแองเจอลีส ขอให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับขังคุก 14 คน พร้อมทบทวนการใช้อำนาจมาตรา 44

นักศึกษาสหรัฐอเมริกา ประท้วงรัฐบาลประยุทธ์หน้าสถานกงสุลไทย ในนครลอสแองเจอลีส ขอให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับขังคุก 14 คน พร้อมทบทวนการใช้อำนาจมาตรา 44 https://www.facebook.com/610060365790666/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1435733999&hash=1858540266452397458&pagefilter=3#

No comments:

Post a Comment