Wednesday, June 17, 2015

อติวิชช์ ปัทมาภรณ์ศิริกุล: ใคร ๆ ก็กลัว แต่เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง, (คืนความจริง ประเทศไทย, 16 มิ.ย. 2558)

อติวิชช์ ปัทมาภรณ์ศิริกุล: ใคร ๆ ก็กลัว แต่เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง
(คืนความจริง ประเทศไทย, 16 มิ.ย. 2558)
- ภายหลังรัฐประหาร การใช้อำนาจอันป่าเถื่อนของคณะรัฐประหารใน­ควบคุมการแสดงออกแทบทุกชนิดในการต่อต้านรั­ฐประหาร แต่ภายใต้บรรยากาศเช่นนั้น นักศึกษากลุ่มอิสระตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ออกมาเป็นจำนวนมาก กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งในนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในมหาวิทยา­ลัยและประสานกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยผ่าน­เครือข่ายหลวม ๆ ที่พวกเขาเรียกว่า ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห­่งประเทศไทย (ศนปท.)
- แม้ว่า พวกเขาจะมี "รายจ่าย" จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวผ่านการคุมคามด้ว­รูปแบบต่าง ๆ แต่พวกเขาก็ยังยืนหยัด
www.prachatai.com/journal/2015/03/58565
- คืนความจริง ชวน อติวิชช์ ปัทมาภรณ์ศิริกุล กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาคุยกันว่า ในบรรยากาศที่ "ใคร ๆ ก็กลัว" ทำไมพวกเขา/เธอ ยังออกมา
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/482548231895770/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment