Saturday, June 27, 2015

เบื้องหน้าออกแถลง "คชส.ต้องออกไป และคืนอำนาจให้ประชาชน", (ณ.สวนเงินมีมา, 27 มิถุนายน 2558)

เบื้องหน้าออกแถลง "คชส.ต้องออกไป และคืนอำนาจให้ประชาชน"
(ณ.สวนเงินมีมา, 27 มิถุนายน 2558)

No comments:

Post a Comment