Tuesday, June 30, 2015

แถลงการณ์จากสานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย, 30 มิถุนายน 2558


EUROPEAN UNION
DELEGATION TO THAILAND
ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์จากสานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
สำนักงำนคณะผู้แทนสหภำพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงกำรณ์ฉบับนี้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะเอกอัครรำชทูตของประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปประจำประเทศไทย
กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2558 – การจับกุมนักศึกษาจานวน 14 คน จากข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการชุมนุมอย่างสันติของพวกเขาในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นพัฒนาการที่น่ากังวล
สหภาพยุโรปมีความเชื่อในสิทธิของคนทุกคนในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสันติและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องได้รับการค้าชูและศาลทหารไม่ควรถูกนามาใช้กับพลเรือน

* * * * * * * * * *
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณคัคนางค์ เกตุทะเล สานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย อีเมล์ kakkanang.ghettalae@eeas.europa.eu โทร +66 (0) 2305 2647

No comments:

Post a Comment