Friday, June 12, 2015

กระทรวงแรงงาน ยันไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่จะนำระบบค่าจ้างลอยตัวมาศึกษา เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างปี 2559 ตามค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่ - อัตราค่าจ้างในปี 2559 ยังคงอัตราเดิม 300 บาท และจะไม่สามารถปรับลดค่าจ้างต่ำกว่านี้ (ไทยรัฐออนไลน์, 8 มิ.ย. 2558)

กระทรวงแรงงาน ยันไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่จะนำระบบค่าจ้างลอยตัวมาศึกษา เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างปี 2559 ตามค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่
- อัตราค่าจ้างในปี 2559 ยังคงอัตราเดิม 300 บาท และจะไม่สามารถปรับลดค่าจ้างต่ำกว่านี้
(ไทยรัฐออนไลน์, 8 มิ.ย. 2558)
http://www.thairath.co.th/content/503806

No comments:

Post a Comment