Tuesday, June 9, 2015

แรงงานทั่วประเทศเตรียมขยับ ค้านยกเลิกค่าแรง 300 บาท, สัมภาษณ์ วิไลวรรณ แซ่เตีย, (Thaivoicemedia, 7 มิ.ย. 2558)

แรงงานทั่วประเทศเตรียมขยับ ค้านยกเลิกค่าแรง 300 บาท
สัมภาษณ์ วิไลวรรณ แซ่เตีย, (Thaivoicemedia, 7 มิ.ย. 2558)
- นางวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีมติบอร์ดคณะกรรมการค่าจ้างให้ ยกเลิกค่าจ้าง 300 บาทเปลี่ยนมาใช้การลอยตัวค่าจ้างแรงงานว่า จะเกิดปัญหาและสร้างผลกระทบกับผู้ใช้แรงงา­นอย่างแน่นอน เพราะแต่ละภาค แต่ละจังหวัดยังไม่มีสหภาพแรงงาน จึงไม่มีอำนาจต่อรองค่าแรงในอัตราที่เหมาะ­สมในแต่ละพื้นที่ได้ ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจะออกมาคัดค้านเรื่­องนี้แน่นอน โดยจะเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีหลักประกันค่าจ้างขั้น­ต่ำเท่ากันทั่วประเทศ แล้วค่อยพิจารณาค่าจ้างแต่ละจังหวัดแต่ละพ­ื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป แต่ต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำเหมือนกันทั่วประเ­ทศเป็นหลักประกันไว้ก่อน การเคลื่อนไหวเรื่องนี้แม้จะมีข้อจำกัดในร­ัฐบาลเผด็จการแต่หากเป็นความเดือดร้อนของผ­ู้ใช้แรงงานก็จำเป็นที่จะต้องออกมา ส่วนผู้นำแรงงานที่เข้าร่วมกับรัฐบาลทหาร จะรับผิดชอบอย่างไรหากรัฐบาลทหารเห็นชอบใน­เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะพิจารณ­า
- น.ส.จิตรา คชเดช นักเคลื่อนไหวด้านแรงงานเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า การจะแยกเรื่อง ค่าแรงขั้นต่ำ ออกจากนโยบายการเมืองเพราะกลัวเป็นประชานิ­ยมนั้น เป็นเรื่องที่ตลกเพราะเป็นเรื่องเดียวกัน การที่รัฐบาลทหารทำเรื่องนี้ด้วยเจตนาทางก­ารเมืองมากกว่าที่จะสร้างความเป็นธรรมในระ­บบเศรษฐกิจของประเทศ สุดท้ายก็ยิ่งเป็นการสร้างทุกข์มากกว่าที่­จะมอบความสุขให้กับประชาชน
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/478230852327508/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment