Friday, June 5, 2015

"อย่าครองอำนาจด้วยอาวุธ", รายการ ปฏิวัติประเทศไทย #32, อ.สุรชัย แซ่ด่าน, 5 มิ.ย. 2558


"อย่าครองอำนาจด้วยอาวุธ"
รายการ ปฏิวัติประเทศไทย #32, อ.สุรชัย แซ่ด่าน, 5 มิ.ย. 2558
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อฟังและเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/listen/6qtt1x2cqeehccd/ปฏิวัติประเทศไทย_#32,_อย่าครองอำนาจด้วยอาวุธ,_อ.สุรชัย_แซ่ด่าน,_5_มิ.ย._2558.mp3 หรือ https://www.4shared.com/mp3/vfvRIyE0ce/_32____5__2558.html

No comments:

Post a Comment