Wednesday, June 10, 2015

In Asia, China’s increasingly assertive acts prompt unity among opponents (ในเอเชีย, การขยายอำนาจของจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศที่ต่อต้าน) (McClatchyDC, Jun 9, 2015)

In Asia, China’s increasingly assertive acts prompt unity among opponents
(ในเอเชีย, การขยายอำนาจของจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศที่ต่อต้าน)
(McClatchyDC, Jun 9, 2015)
http://www.mcclatchydc.com/2015/06/09/269311/in-asia-chinas-increasingly-assertive.html

No comments:

Post a Comment