Thursday, June 11, 2015

(ต่างประเทศเขารู้ว่าผีเผด็จการตัวไหนสิงอยู่ในประเทศไทย... ดูรูปเอา) Thailand haunted by the ghost of absolutism (ประเทศไทยถูกผีเผด็จการสิงอยู่) (East Asia Forum, Jun 6, 2015)

(ต่างประเทศเขารู้ว่าผีเผด็จการตัวไหนสิงอยู่ในประเทศไทย... ดูรูปเอา)
Thailand haunted by the ghost of absolutism
(ประเทศไทยถูกผีเผด็จการสิงอยู่)
(East Asia Forum, Jun 6, 2015)
http://www.eastasiaforum.org/2015/06/06/thailand-haunted-by-the-ghost-of-absolutism/

No comments:

Post a Comment