Thursday, June 11, 2015

(บทความนี้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจดีมาก เขาโชว์รูปคนที่อยู่เบื้องหน้า [ทหาร] และคนที่อยู่เบื้องหลัง [กษัตริย์ภูมิพล] ระบอบเผด็จการในประเทศไทย) Thailand’s Quiet Dictatorship (เผด็จการเงียบในประเทศไทย) (International Policy Digest, Jun 9, 2015)

(บทความนี้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจดีมาก เขาโชว์รูปคนที่อยู่เบื้องหน้า [ทหาร] และคนที่อยู่เบื้องหลัง [กษัตริย์ภูมิพล] ระบอบเผด็จการในประเทศไทย)
Thailand’s Quiet Dictatorship
(เผด็จการเงียบในประเทศไทย)
(International Policy Digest, Jun 9, 2015)
http://www.internationalpolicydigest.org/2015/06/09/thailand-s-quiet-dictatorship/

No comments:

Post a Comment