Thursday, June 4, 2015

องค์กรชาวพุทธ พร้อมปฎิรูปคณะสงฆ์ แต่ไม่เอา "สปช." เพราะที่มาไม่ชอบธรรม อคติ เหยียบย่ำพระ, (Thaivoicemedia, 27 พ.ค. 2558)

องค์กรชาวพุทธ พร้อมปฎิรูปคณะสงฆ์ แต่ไม่เอา "สปช." เพราะที่มาไม่ชอบธรรม อคติ เหยียบย่ำพระ
(Thaivoicemedia, 27 พ.ค. 2558)
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ประสานงาน องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ และ กลุ่มนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องเดิมคือ องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ ไม่ยอมรับ คณะกรรมการปฎิรูปคณะสงฆ์ ของ สำนักงานปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ที่นำโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานฯ เพราะมีอคติ มีมิจฉาทิฐิ นำเอาปัญหาส่วนน้อยในวงการสงฆ์มาอ้างเพื่อ­รื้อการบริหารคณะสงฆ์ทั้งระบบ อีกทั้ง สปช.เองก็มาจากการยึดอำนาจ ไม่ชอบธรรม แล้วมาวางหลักการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคณะสงฆ์ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ . องค์กรชาวพุทธ ขอยืนยันว่า พร้อมและยินดีที่จะให้มีการปฎิรูปคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา ที่เน้นปฎิบัติ และพระธรรมวินัยให้เคร่งครัด ส่วนการปฎิรูปการบริหารคณะสงฆ์ ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ตอนนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวยังค้างอยู่ที่ กฤษฎีกา เรียกว่า กฎหมายฉบับมหาคนิศร ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินวัด พระ และให้พระต้องเสียภาษี กำหนดวาระพระสังฆาธิการ 5 ปี ล้วนเป็นการทำลายคณะสงฆ์ ทำให้ พระ และวัด ซึ่งเป็นที่ศรัทธายึดเหนี่ยวของประชาชน จะไม่ต่าง จากบริษัท พนักงานบริษัท หรือเป็นข้าราชการ จะเปิดทางให้ พระเรียกร้องขอใช้สิทธิทางการเมือง เล่นการเมืองได้ จะทำให้สถานภาพของพระในสังคมไทยเปลี่ยนแปล­งไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น กลุ่มองค์กรชาวพุทธ จะเดินหน้าคัดค้านการปฎิรูปคณะสงฆ์บนความอ­คติ กับ พระบางรูป บางวัด แต่เหมารวมว่า พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ร้าย รวมทั้งเป็นการเลือกปฎิบัติเฉพาะคณะสงฆ์ใน­พุทธศาสนาเท่านั้นด้วย
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/475984162552177/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment