Saturday, June 27, 2015

เจตนาการเรียกร้องของนักศึกษา "ไม่รับระบอบโจร", รายการ แอลเอมีตติ้ง, YutLA อ.สุรชัย แนนซี่ รักประชาธิปไตย, 27 มิ.ย. 2558


เจตนาการเรียกร้องของนักศึกษา "ไม่รับระบอบโจร"
รายการ แอลเอมีตติ้ง, YutLA อ.สุรชัย แนนซี่ รักประชาธิปไตย, 27 มิ.ย. 2558
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อฟังและเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/listen/bq3iz4jhhuoiwm5/แอลเอมีตติ้ง,_เจตนาการเรียกร้องของนักศึกษาไม่รับระบอบโจร,_YutLA_อ.สุรชัย_แนนซี่_รักประชาธิปไต หรือ https://www.4shared.com/mp3/CEZiaZlBba/__YutLA____27__2558.html

No comments:

Post a Comment