Sunday, July 12, 2015

(ตอน 1 และ 2) ชำแหละ อุดมศึกษาไทย วิตกจริต สอนความเป็นไทย แทนที่จะสอนความเป็นคน, (Thaivoicemedia, 12 ก.ค. 2558)

(ตอน 1 และ 2) ชำแหละ อุดมศึกษาไทย วิตกจริต สอนความเป็นไทย แทนที่จะสอนความเป็นคน
(Thaivoicemedia, 12 ก.ค. 2558)
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ จอม เพชรประดับ ในรายการ "เสียงไทย" วิเคราะห์ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยว่า การผลิตบัณฑิตของอุดมศึกษาในประเทศไทย ไม่เน้นสร้างคุณภาพคน แต่เน้นผลิตคนรับราชการ หรือรับใช้เอกชน สร้างสำนึกบัณฑิตให้เป็นเจ้าคนนายคน ปลูกฝังความคิด ความเป็นไทย มากกว่าที่จะให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่เป็นส­ากล ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตไทยส่วนใหญ่จึงมีสำนึก มองคนไม่เท่ากัน ไม่ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่มีสำนึกความเป็นประชาธิปไตย อาจารย์ นักวิชาการเองก็วิตกจริต ไม่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างแ­ท้จริง แต่หวังที่จะไต่เต้าเพื่อที่จะได้มีอำนาจ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นรัฐมนตรี หรือแม้แต่อยากจะเป็น นายกรัฐมนตรีกันมากกว่า บัณฑิตไทยส่วนใหญ่ อาศัย มหาวิทยาลัยเป็นที่ชุบตัวเองเพื่อยกสถานะ และรักษาสถานะของตัวเองมากกว่าเสียสละทำปร­ะโยชน์เพื่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยไทย จึงได้ตกต่ำที่สุดเมื่อเทียบในระดับนานาชา­ติ แม้จะนำไปเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เคย­ล้าหลังกว่าไทย เราก็ยังสู้เขาไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไท­ย ยังวิตกจริตกับ วาทกรรมที่ว่า เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร จะเกิดความกลัว ที่จะให้นักวิชาการชาวต่างชาติ เป็นที่ยอมรับของชาวโลก มาบริหารมหาวิทยาลัย เพราะกลัวความเป็นไทยจะเสียหาย ถึงขั้นวิกลจริตเสียด้วยซ้ำ
- ดร.ชาญวิทย์กล่าวว่า การปฎิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษา หากอำนาจยังอยู่ในมือของชนชั้นนำ หรือชนชั้นสูง อุดมศึกษาไทย ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงให้เป็น อุดมศึกษา ที่เป็นสากล มีอิสระทางวิชาการ และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างแท­้จริง
(ตอน 1) https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/495738127243447/?type=2&theater
(ตอน 2) https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/495738127243447/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment