Monday, July 20, 2015

(ทำไมไม่เลือนไปชาติหน้าซะเลย ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป, ศาลที่ไม่มีความเป็นศาลแต่เรียกตัวเองว่าเป็นศาล มีแต่ความเป็นขี้ข้าระบอบเผด็จการกษัตริย์ ยังมีความหน้าด้านมารับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนอีก) ศาลเลื่อนตรวจหลักฐานคดีพันธมิตรฯ ก่อการร้ายยึดสนามบิน ไป 1 ก.พ.ปีหน้า, (มติชนออนไลน์, 20 ก.ค. 2558)

(ทำไมไม่เลือนไปชาติหน้าซะเลย ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป, ศาลที่ไม่มีความเป็นศาลแต่เรียกตัวเองว่าเป็นศาล มีแต่ความเป็นขี้ข้าระบอบเผด็จการกษัตริย์ ยังมีความหน้าด้านมารับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนอีก)
ศาลเลื่อนตรวจหลักฐานคดีพันธมิตรฯ ก่อการร้ายยึดสนามบิน ไป 1 ก.พ.ปีหน้า
(มติชนออนไลน์, 20 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437386261

No comments:

Post a Comment