Friday, July 10, 2015

(ศาลของเผด็จการกษัตริย์ก็ทำงานรับใช้เผด็จการกษัตริย์ ถ้าอยากได้ศาลของประชาชนที่ทำงานรับใช้ประชาชน ก็ต้องไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ดังเช่นปัจจุบัน) ศาลยกฟ้อง กปปส. คดีขวางการเลือกตั้ง กรณีล้อมสำนักงานเขตดินแดง (มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)

(ศาลของเผด็จการกษัตริย์ก็ทำงานรับใช้เผด็จการกษัตริย์ ถ้าอยากได้ศาลของประชาชนที่ทำงานรับใช้ประชาชน ก็ต้องไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ดังเช่นปัจจุบัน)
ศาลยกฟ้อง กปปส. คดีขวางการเลือกตั้ง กรณีล้อมสำนักงานเขตดินแดง
(มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436456677

No comments:

Post a Comment