Sunday, July 19, 2015

(จีนยังรู้... ใครใหญ่ในไทย ต้องหยอดน้ำมันที่ไหน/ใคร, จีนเขาไม่เคยแคร์กับประชาชนไทย เขาเข้าประกบราชวงศ์โดยตรง เขารู้ว่า ราชวงศ์ไทย ซื้อได้-ใช้งานคล่อง) "ทูตจีน" เผยสัมพันธ์สองชาติราบรื่นทุกวันนี้ เพราะพระบรมวงศานุวงศ์-รัฐบาล-องคมนตรี, (มติชนออนไลน์, 18 ก.ค. 2558)

(จีนยังรู้... ใครใหญ่ในไทย ต้องหยอดน้ำมันที่ไหน/ใคร, จีนเขาไม่เคยแคร์กับประชาชนไทย เขาเข้าประกบราชวงศ์โดยตรง เขารู้ว่า ราชวงศ์ไทย ซื้อได้-ใช้งานคล่อง)
"ทูตจีน" เผยสัมพันธ์สองชาติราบรื่นทุกวันนี้ เพราะพระบรมวงศานุวงศ์-รัฐบาล-องคมนตรี
(มติชนออนไลน์, 18 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437221819

No comments:

Post a Comment