Friday, July 24, 2015

(ตุลาการของระบอบเผด็จการกษัตริย์ ทำงานรับใช้ระบอบเผด็จการกษัตริย์ เพื่อผลประโยชน์ของระบอบเผด็จการกษัตริย์, ถ้าจะทำให้ระบบตุลาการมาเป็นของประชาชน ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ก็ต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยการทำลายระบอบเผด็จการกษัตริย์ออกไป) ศาลฎีกาจำคุก "โฆษกเพื่อไทย-อดีตส.ส., " ยกฟ้อง" พระสุเทพ"คดีหมิ่น "หมอมิ้ง", (มติชนออนไลน์, 24 ก.ค. 2558)

(ตุลาการของระบอบเผด็จการกษัตริย์ ทำงานรับใช้ระบอบเผด็จการกษัตริย์ เพื่อผลประโยชน์ของระบอบเผด็จการกษัตริย์, ถ้าจะทำให้ระบบตุลาการมาเป็นของประชาชน ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ก็ต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยการทำลายระบอบเผด็จการกษัตริย์ออกไป)
ศาลฎีกาจำคุก "โฆษกเพื่อไทย-อดีตส.ส., " ยกฟ้อง" พระสุเทพ"คดีหมิ่น "หมอมิ้ง"
(มติชนออนไลน์, 24 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437738691

No comments:

Post a Comment