Wednesday, July 29, 2015

(เรื่องจริงหรือเปล่านี่ หรือว่าฝันไป ไม่อยากจะใช้คำหยาบแต่ทนไม่ได้ในกรณีนี้ / ประเทศไทยล่มจมแน่ๆที่มีคนที่มีความคิดควายๆแบบนี้ / เราต้องขายเขา-ไม่ใช่เขาต้องขายเรา มันพื้นฐานจริงๆ แต่ควายก็คือควาย ควายติดยศก็ยังคงความเป็นควายอยู่นั่นเอง) ′พล.ท.นันทเดช′ ปลุกคนไทยลุกขึ้นสู้ แบนสินค้า ′ยุโรป-สหรัฐ′, (มติชนออนไลน์, 29 ก.ค. 2558)

(เรื่องจริงหรือเปล่านี่ หรือว่าฝันไป ไม่อยากจะใช้คำหยาบแต่ทนไม่ได้ในกรณีนี้ / ประเทศไทยล่มจมแน่ๆที่มีคนที่มีความคิดควายๆแบบนี้ / เราต้องขายเขา-ไม่ใช่เขาต้องขายเรา มันพื้นฐานจริงๆ แต่ควายก็คือควาย ควายติดยศก็ยังคงความเป็นควายอยู่นั่นเอง)
′พล.ท.นันทเดช′ ปลุกคนไทยลุกขึ้นสู้ แบนสินค้า ′ยุโรป-สหรัฐ′
(มติชนออนไลน์, 29 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438134979

No comments:

Post a Comment