Wednesday, July 29, 2015

(ผลงานกบฏทหาร-กษัตริย์ หกเดือนที่แล้วประชาชนตกงาน 3.2 แสนคน พอๆกับตอนที่กษัตริย์เบี้ยวเพชรสีน้ำเงินจากซาอุฯ / มีกษัตริย์ ดีกว่าไม่มีกษัตริย์ จริงหรือ?) เศรษฐกิจทำพิษ, 6 เดือน ลอยแพแรงงานแล้ว 3.2 แสนคน!, (Ispace Thailand, 28 ก.ค. 2558)

(ผลงานกบฏทหาร-กษัตริย์ หกเดือนที่แล้วประชาชนตกงาน 3.2 แสนคน พอๆกับตอนที่กษัตริย์เบี้ยวเพชรสีน้ำเงินจากซาอุฯ / มีกษัตริย์ ดีกว่าไม่มีกษัตริย์ จริงหรือ?)
เศรษฐกิจทำพิษ, 6 เดือน ลอยแพแรงงานแล้ว 3.2 แสนคน!
(Ispace Thailand, 28 ก.ค. 2558)
http://www.ispacethailand.com/economy/6684.html#prettyPhoto

No comments:

Post a Comment