Monday, July 13, 2015

(เพราะเขารู้ว่า "จีนเป็นประเทศเผด็จการ" พวกเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพ, ในขณะที่ราชวงศ์ไทยบางคน และเผด็จการกบฏทหารไทยไปกราบตีนจีน) China's Millionaires Are Leaving China (เศรษฐีเงินล้านจีน อพยพออกจากประเทศจีน), (Yahoo News, July 13, 2015)

(เพราะเขารู้ว่า "จีนเป็นประเทศเผด็จการ" พวกเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพ, ในขณะที่ราชวงศ์ไทยบางคน และเผด็จการกบฏทหารไทยไปกราบตีนจีน)
China's Millionaires Are Leaving China
(เศรษฐีเงินล้านจีน อพยพออกจากประเทศจีน)
(Yahoo News, July 13, 2015)
http://news.yahoo.com/chinas-millionaires-leaving-china-080000378.html

No comments:

Post a Comment