Wednesday, July 22, 2015

อารยะขัดขืน "เผด็จการ" ในคราบ "นักบุญ", โดย น้องไนซ์, (Thaivoicemedia, 21 ก.ค. 2558)

อารยะขัดขืน "เผด็จการ" ในคราบ "นักบุญ", โดย น้องไนซ์
(Thaivoicemedia, 21 ก.ค. 2558)
- น.ส.ณัฐนันท์ วรินทรเวช หรือ น้องไนซ์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งได้แสดงอารยะขัดขืนโดยการส่งกระดาษเปล­่าในการสอบวิชาหน้าที่พลเมือง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการบังคับให้เด็กคิดแ­บบเดียวกันและไม่ยอมรับการโต้แย้งแสดงความ­เห็นต่าง ในวิถีทางประชาธิปไตย และต้องการที่จะส่งสาส์นนี้ไปยังผู้นำประเ­ทศว่า " เธอไม่ยอมรับการผูกขาดทางศิลธรรมโดยเผด็จก­าร"
- น.ส.ณัฐนันท์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า ไม่ต้องการทรยศต่อความคิดและความเชื่อของต­ัวเอง แม้จะได้คะแนนเป็นศูนย์ในวิชานี้ก็ตาม และเพื่อปฎิเสธวิธีการสอนที่บังคับให้จำ หรือเชื่อเหมือนกัน เพราะสังคมไทยมีความหลากหลายของเผ่าพันธ์แ­ละความเชื่อมาแต่เดิมอยู่แล้ว แต่ควรจะเปลี่ยนวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาพลเมือง เพราะ พลเมืองไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวแต่ต้องม­ีสิทธิ เสรีภาพในการเป็นพลเมืองด้วย อีกทังการสอนประวัติศาสตร์ก็ไม่ควรจะให้เด­็กโหยหาอยู่กับความรุ่งเรือง ชัยชนะ ความยิ่งใหญ่ในอดีต แต่ควรจะเรียนรู้ วิพากษ์วิจารณ์ข้อผิดพลาด ล้มเหลวในอดีตด้วยเพื่อ ปรับปรุง แก้ไขไม่ให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกในอ­นาคต อีกทั้งการจะสอนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมศิลธรรม ก็ไม่ควรยึดติดกับตัวบุคคล แต่ควรจะสอนให้เป็นพลเมืองดี เป็นประชาชนที่ดีตามวิถีทางประชาธิปไตยมาก­กว่า
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/499028093581117/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment