Friday, June 13, 2014

คุณ จิตรา คชเดช นักสหภาพแรงงาน ขณะถูกขังอยู่ที่กองปราบฯ เตรียมส่งตัวขึ้นศาลทหารพรุ่งนี้เช้า, 13 มิถุนายน 2557

คุณ จิตรา คชเดช นักสหภาพแรงงาน ขณะถูกขังอยู่ที่กองปราบฯ
เตรียมส่งตัวขึ้นศาลทหารพรุ่งนี้เช้า, 13 มิถุนายน 2557

No comments:

Post a Comment