Friday, June 13, 2014

ยูเอ็นออกแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย - เสถียรภาพและความปรองดองจะไม่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยถ้าหากสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้รับการรับรอง, (มติชนออนไลน์, 14 มิถุนายน 2557)

ยูเอ็นออกแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย
- เสถียรภาพและความปรองดองจะไม่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยถ้าหากสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้รับการรับรอง
(มติชนออนไลน์, 14 มิถุนายน 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1402683236

No comments:

Post a Comment