Monday, June 16, 2014

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (16 มิถุนายน พ ศ 2557, June 16, 2014), หัวข้อ: "รอวันล่มสลาย ทั้งนายทั้งบ่าว"

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (16 มิถุนายน 2557)
หัวข้อ: "รอวันล่มสลาย ทั้งนายทั้งบ่าว"
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อการเผยแพร่ได้ที่ (คอลัมน์กลาง) http://democracythailand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment