Monday, June 23, 2014

ท่าน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Facebook

ท่าน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Facebook
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายอำเภอหลายอำเภอ
https://www.facebook.com/CharupongOfficial

No comments:

Post a Comment