Saturday, June 14, 2014

รัฐประหารยาว - รัฐประหารเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของกระบวนการรัฐประหารปัจจุบันในไทย มันเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙, โดย ใจ อึ๊งภากรณ์, (Turnleft-Thailand, June 14, 2014)

รัฐประหารยาว - รัฐประหารเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของกระบวนการรัฐประหารปัจจุบันในไทย มันเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์
(Turnleft-Thailand, June 14, 2014)
http://turnleftthai.wordpress.com/2014/06/14/รัฐประหารยาว/

No comments:

Post a Comment