Friday, July 11, 2014

(โจรกบฏร่วมกับฆาตกรต่อเนื่อง ออกมาสั่งสอนประชาชนให้พอเพียง เป็นทาสต่อไป ยินยอมให้พวกศักดินามันขูดรีดต่อไป / เหตุผลที่ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาไปถึงไหน ประชาชนส่วนมากยังต้องขอรับส่วนบุญอยู่), หัวหน้า คสช. เสนอ 11 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมให้คนไทยเข้มแข็ง-ประเทศเข้มแข็ง, (ประชาไท, 11 กรกฎาคม 2557)

(โจรกบฏร่วมกับฆาตกรต่อเนื่อง ออกมาสั่งสอนประชาชนให้พอเพียง เป็นทาสต่อไป ยินยอมให้พวกศักดินามันขูดรีดต่อไป / เหตุผลที่ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาไปถึงไหน ประชาชนส่วนมากยังต้องขอรับส่วนบุญอยู่)
หัวหน้า คสช. เสนอ 11 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมให้คนไทยเข้มแข็ง-ประเทศเข้มแข็ง
(ประชาไท, 11 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54539

No comments:

Post a Comment