Monday, July 7, 2014

ลีน่าจัง แฉ! ทหารคุม บก.ฟ้าเดียวกันส่งเข้าห้องขังกองปราบฯ, (7 กรกฎาคม 2557)

ลีน่าจัง แฉ! ทหารคุม บก.ฟ้าเดียวกันส่งเข้าห้องขังกองปราบฯ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้แล้ว
(7 กรกฎาคม 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=u73uc9sa90k

No comments:

Post a Comment