Monday, July 7, 2014

"สื่อในรัฐประหาร", โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์, (มติชนออนไลน์, 7 กรกฎาคม 2557)

"สื่อในรัฐประหาร", โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
- สื่อกระแสหลักอาจไม่ใช่สื่อของสังคมปัจจุบันไปแล้วเราจะดูทีวีออนไลน์ฟังวิทยุออนไลน์ และอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ อย่างรู้จักประเมินด้วยความระมัดระวัง (ซึ่งเรามักลืมที่จะทำอย่างนั้นกับสื่อกระแสหลัก) และปล่อยให้สื่อกระแสหลักค่อยๆ ตายไปเอง
(มติชนออนไลน์, 7 กรกฎาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404722239

No comments:

Post a Comment