Monday, July 7, 2014

"คมคำคน" ฟังวรรคทองในรอบสัปดาห์จาก "พล.ต.อ.สมยศ-บก.ลายจุด-พระมหาไพรวัลย์-ทูตคริสตี้", (Matichon TV, 6 กรกฎาคม 2557)

"คมคำคน" ฟังวรรคทองในรอบสัปดาห์จาก "พล.ต.อ.สมยศ-บก.ลายจุด-พระมหาไพรวัลย์-ทูตคริสตี้"
(Matichon TV, 6 กรกฎาคม 2557)
https://www.youtube.com/watch?v=LnsKLEPtDEY

No comments:

Post a Comment