Sunday, July 20, 2014

(คสช.กำลังจะขึ้นภาษีน้ำมันดีเซล! ซึ่งจะมีผลให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นไปอีก / ไอ้พวกศักดินามันคงคิดว่าประชาชนยังจนไม่พอ พวกมันจึงต้องให้ประชาชนจนมากกว่านี้อีก จะได้ปกครองง่าย), Tax reform plan submitted to NCPO: permanent secretary, (The Nation - Thailand, July 20, 2014)

(คสช.กำลังจะขึ้นภาษีน้ำมันดีเซล! ซึ่งจะมีผลให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นไปอีก / ไอ้พวกศักดินามันคงคิดว่าประชาชนยังจนไม่พอ พวกมันจึงต้องให้ประชาชนจนมากกว่านี้อีก จะได้ปกครองง่าย)
Tax reform plan submitted to NCPO: permanent secretary
(The Nation - Thailand, July 20, 2014)
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Tax-reform-plan-submitted-to-NCPO-permanent-secret-30238997.html

No comments:

Post a Comment