Thursday, June 18, 2015

(ต่างประเทศเข้าใจ และประเมินได้อย่างถูกต้อง... ความตกต่ำสูงสุดของระบอบกษัตริย์ไทย), The Contrecoup in Thailand - Just how out of touch with the new Thailand the generals are. They still think the monarchy is the country’s ultimate unifying symbol, even though its influence has been declining since the mid-2000s. โรคสมองพิการในประเทศไทย - นายพลไทยทั้งหลาย ท่านไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว ไม่ได้พูดคุยกับประชาชนเลยหรือ ท่านยังคิดว่ากษัตริย์เป็นศูนย์รวมสัญลักษณ์ของคนไทยอยู่ ทั้งๆที่อำนาจโน้มน้าวของกษัตริย์ได้ตกต่ำลงไปอย่างมากในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา (The New York Times - Opinion, Jun 16, 2015)

(ต่างประเทศเข้าใจ และประเมินได้อย่างถูกต้อง... ความตกต่ำสูงสุดของระบอบกษัตริย์ไทย)
The Contrecoup in Thailand
- Just how out of touch with the new Thailand the generals are. They still think the monarchy is the country’s ultimate unifying symbol, even though its influence has been declining since the mid-2000s.
โรคสมองพิการในประเทศไทย
- นายพลไทยทั้งหลาย ท่านไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว ไม่ได้พูดคุยกับประชาชนเลยหรือ ท่านยังคิดว่ากษัตริย์เป็นศูนย์รวมสัญลักษณ์ของคนไทยอยู่ ทั้งๆที่อำนาจโน้มน้าวของกษัตริย์ได้ตกต่ำลงไปอย่างมากในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา
(The New York Times - Opinion, Jun 16, 2015)
http://www.nytimes.com/2015/06/17/opinion/the-contrecoup-in-thailand.html?_r=0

No comments:

Post a Comment