Thursday, June 18, 2015

China bans Ramadan fasting in mainly Muslim region (จีนสั่งห้ามการถือศีลอดในพื้นที่ชาวมุสลิม ของประเทศจีน) (Aljazeera, Jun 18, 2015)

(เผด็จการจีน ใจแคบ เห็นประชาชนเป็นทาสที่จะสั่งให้ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ)
China bans Ramadan fasting in mainly Muslim region
(จีนสั่งห้ามการถือศีลอดในพื้นที่ชาวมุสลิม ของประเทศจีน)
(Aljazeera, Jun 18, 2015)
http://www.aljazeera.com/news/2015/06/china-bans-ramadan-fasting-muslim-region-150618070016245.html

No comments:

Post a Comment