Friday, July 10, 2015

ประท้วงไทยส่งอุยกูร์ลามถึงเยอรมัน สถานทูตขอเลี่ยงติดต่อ กระทรวงการต่างประเทศแจง ทำตามกติการะหว่างประเทศ, (มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)

ประท้วงไทยส่งอุยกูร์ลามถึงเยอรมัน สถานทูตขอเลี่ยงติดต่อ กระทรวงการต่างประเทศแจง ทำตามกติการะหว่างประเทศ
(มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436503662

No comments:

Post a Comment