Friday, July 10, 2015

(ประชาชนไม่กลัวคำสั่ง คสช. ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองแล้ว) หลีกเลี่ยงถนนอโศก-สุขุมวิท มวลชนในนามสมาพันธ์อัลกุดส์ฯ ถือธง-ป้าย เดินขบวนประท้วง! (มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)

(ประชาชนไม่กลัวคำสั่ง คสช. ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองแล้ว)
หลีกเลี่ยงถนนอโศก-สุขุมวิท มวลชนในนามสมาพันธ์อัลกุดส์ฯ ถือธง-ป้าย เดินขบวนประท้วง!
(มติชนออนไลน์, 10 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436516528

No comments:

Post a Comment