Friday, July 10, 2015

กบฏพระราชทาน ประยุทธ์ จันทร์โอชา: "จะทำอย่างไร (ชาวอุยกูร์) ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำแบบไหน หรือว่าจะเลี้ยงให้จนชาติหนึ่งมีลูกอีก 3 ครอกหรืออย่างไร โธ่!", (Matichon tv, 9 ก.ค. 2558)

กบฏพระราชทาน ประยุทธ์ จันทร์โอชา:
"จะทำอย่างไร (ชาวอุยกูร์) ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำแบบไหน หรือว่าจะเลี้ยงให้จนชาติหนึ่งมีลูกอีก 3 ครอกหรืออย่างไร โธ่!"
(Matichon tv, 9 ก.ค. 2558)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/494953963988530/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment