Sunday, July 19, 2015

(ตื่นเถิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ เอาสิทธิเสรีภาพของท่านคืนมา เอาอำนาจและการใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยคืนมาจากกษัตริย์ที่ฉ้อราษฎร์ เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตระกูลตัวเอง ไม่เห็นหัวประชาชน) ชูวิทย์ ชี้ คนรุ่นใหม่ คือความหวังประเทศไทย ซัด! ที่ผ่านมา รุ่นเก่า ทำล้าหลัง, (มติชนออนไลน์, 19 ก.ค. 2558)

(ตื่นเถิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ เอาสิทธิเสรีภาพของท่านคืนมา เอาอำนาจและการใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยคืนมาจากกษัตริย์ที่ฉ้อราษฎร์ เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตระกูลตัวเอง ไม่เห็นหัวประชาชน)
ชูวิทย์ ชี้ คนรุ่นใหม่ คือความหวังประเทศไทย ซัด! ที่ผ่านมา รุ่นเก่า ทำล้าหลัง
(มติชนออนไลน์, 19 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437279961

No comments:

Post a Comment