Sunday, July 19, 2015

(ประเทศไทยไม่ออกความเห็นอะไรเลย ทั้งๆที่ฟิลิปินส์เป็นสมาชิกประเทศอาเซียนเช่นเดียวกับไทย / คงยุ่งกับการกราบตีนจีนอยู่) Philippines cheers growing outcry over South China Sea (ชาวฟิลิปินส์ดีใจ ได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากนาๆชาติ กรณีจีนแผ่ขยายอำนาจลุกลามน่านน้ำฟิลิปปินส์), (AFP - Yahoo, July 19, 2015)

(ประเทศไทยไม่ออกความเห็นอะไรเลย ทั้งๆที่ฟิลิปินส์เป็นสมาชิกประเทศอาเซียนเช่นเดียวกับไทย / คงยุ่งกับการกราบตีนจีนอยู่)
Philippines cheers growing outcry over South China Sea
(ชาวฟิลิปินส์ดีใจ ได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากนาๆชาติ กรณีจีนแผ่ขยายอำนาจลุกลามน่านน้ำฟิลิปปินส์)
(AFP - Yahoo, July 19, 2015)
http://news.yahoo.com/philippines-cheers-growing-outcry-over-south-china-sea-105253413.html

No comments:

Post a Comment