Friday, July 24, 2015

(ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของกษัตริย์หรือไม่? - ถ้าทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของกษัตริย์ กษัตริย์ก็ควรจะยกเลิกระบอบเผด็จการของตัวเองเสียที แล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนี้) ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน, โดย วีรพงษ์ รามางกูร, (มติชนออนไลน์, 24 ก.ค. 2558)

(ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของกษัตริย์หรือไม่? - ถ้าทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของกษัตริย์ กษัตริย์ก็ควรจะยกเลิกระบอบเผด็จการของตัวเองเสียที แล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนี้)
ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน, โดย วีรพงษ์ รามางกูร
(มติชนออนไลน์, 24 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437633040

No comments:

Post a Comment