Tuesday, July 28, 2015

Android Vulnerability Lets Hackers Control Your Phone With One Text (ความเสี่ยงของการใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ แฮกเกอร์สามารถควบคุมโทรศัพท์ของท่านได้ด้วยการส่งข้อความ - ควรเลิกใช้แฮงเอาท์ทันที!), (Gizmodo, July 27, 2015)

Android Vulnerability Lets Hackers Control Your Phone With One Text
(ความเสี่ยงของการใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ แฮกเกอร์สามารถควบคุมโทรศัพท์ของท่านได้ด้วยการส่งข้อความ - ควรเลิกใช้แฮงเอาท์ทันที!)
(Gizmodo, July 27, 2015)
http://gizmodo.com/oh-great-new-android-flaw-lets-hackers-into-your-phone-1720381448

No comments:

Post a Comment