Friday, July 17, 2015

ป้าDk: "อาชีวะปกป้องโลงเย็น รักในหลวงแบบไหนกัน ทำไมไม่ไปดูอาการพระองค์ท่านว่าตายห่าหรือยัง?" (คำเตือน: ภาษาผู้ใหญ่ ใจอ่อนไม่ควรฟัง, กรุณาเปิดใจ วิเคราะห์ และจับประเด็นที่สำคัญๆ), รายการ ชุมชนคนปากสว่าง, ป้าDk, 15 ก.ค. 2558


ป้าDk: "อาชีวะปกป้องโลงเย็น รักในหลวงแบบไหนกัน ทำไมไม่ไปดูอาการพระองค์ท่านว่าตายห่าหรือยัง?"
(คำเตือน: ภาษาผู้ใหญ่ ใจอ่อนไม่ควรฟัง, กรุณาเปิดใจ วิเคราะห์ และจับประเด็นที่สำคัญๆ)
รายการ ชุมชนคนปากสว่าง, ป้าDk, 15 ก.ค. 2558ดาวน์โหลดคลิปเพื่อฟังและเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/listen/kcg62uquvousj91/ชุมชนคนปากสว่าง,_อาชีวะทำไมไม่ไปดูว่าตายห่าหรือยัง,_ป้าDk,_15_ก.ค._2558.mp3 หรือ https://www.4shared.com/mp3/7hXAzMWqba/__Dk_15__2558.html

No comments:

Post a Comment